Skip to main content

ISO 10006

Management jakosti projektů

Tato mezinárodní norma je návodem pro aplikaci managementu jakosti v projektech. Je použitelná pro projekty různé složitosti, malé nebo velké, krátkodobé nebo dlouhodobé, pro různá prostředí a to bez ohledu na druh produktů či procesů, což může vyžadovat určitá přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt.

Je známo, že existují dvě hlediska pro aplikaci managementu jakosti projektů: hledisko procesu projektu a hledisko produktu projektu. Nesplnění kteréhokoli z těchto dvou hledisek může značně ovlivňovat produkt projektu, zákazníka projektu a ostatní zainteresované strany a organizaci projektu. Vytvoření a udržení jakosti procesů a produktů v projektu vyžaduje systematický přístup. Cílem tohoto přístupu má být zajištění, že stanovené a předpokládané potřeby zákazníků budou pochopeny a splněny, že budou hodnoceny a pochopeny potřeby ostatních zainteresovaných stran či skupin, které zadávají projekt a že se politika jakosti organizace, která zadává projekt, vezme v úvahu při uplatňování v managementu projektu.

Veškeré úsilí při řešení projektu je zaměřeno k cíli být svým realizačním výstupem z projektu konkurenceschopný, splňovat požadavky zákazníka -  technické, provozní, estetické, bezpečnostní, ekologické, spolehlivost a především ekonomické. Směrnice nabádá ke komplexnímu pohledu na realizace projektů, také pohled na plánování nákladů a posuzování a řízení rizik, protože předložený systém řízení se nevztahuje jen na organizační zabezpečení, ale i na řízení projektu. Norma ISO 10006 v sobě zahrnuje pravidla týkající se vedení společnosti, zásady pro procesy vztahující se ke zdrojům - k zaměstnancům, prostředkům pro realizaci a finančním zdrojům, zásady pro procesy realizace a procesy monitorování, analýzu a zlepšování.