Skip to main content

Verification 4 Systems Ltd. je certifikační, nezávislá společnost se sídlem ve Velké Británii a organizační složkou v České republice. Úzce spolupracujeme s českou certifikační autoritou CQS (www.cqs.cz) na základě „franschisové“ smlouvy při provádění auditů a vydávání certifikátů systémů řízení.

Realizujeme a zprostředkováváme služby certifikace v oblastech systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnoha dalších mezinárodních a národních standardů.

Důraz v našich činnostech klademe na integraci požadavků jednotlivých norem, zákonných požadavků a předpisů.

Spektrum našich služeb zaručuje zákazníkům dlouhodobou optimalizaci a další rozvoj procesů a struktur, které vedou k výrazné úspoře času a nákladů. Uvolněné zdroje lze využít pro klíčové firemní procesy nebo je se ziskem ušetřit.

Firemní politika

 • Poskytovat zákazníkům služby s nejvyšší profesionalitou tak, aby byly naplněny jejich očekávání.
 • Vždy otevřeně komunikovat v oblasti partnerská spolupráce s každým zákazníkem.
 • Rozvíjet naše postupy k vyšší efektivitě, účinnosti a spokojenosti zákazníka.
 • Používat inovativní způsoby řízení a komunikace mezi pracovníky V4S a taky směrem k zákazníkům.
 • Poskytovat certifikace, které jsou uznávané jako symbol důvěryhodnosti, založené na kompetentnosti všech pracovníků na různých úrovních řízení V4S a kreditu CQS jako certifikačního orgánu akreditovaného v rámci IAF, který je zároveň členem IQNet.
 • Používat jednotný přístup ke všem zákazníkům.
 • Dbát na personální vývoj všech pracovníků V4S.
 • Neustálé zlepšování kvality činností a služeb naší společnosti, založené na výměně informací od zúčastněných stran.

Nestrannost

 • Rozhodnutí CO jsou založena na objektivních důkazech při posuzování systému řízení zákazníka
 • Jediná činnost CO je certifikace systémů managementu, nevykazuje žádné poradenské aktivity ani nenabízí svým klientům možnost interních auditů
 • Nestrannost v oblasti rozhodování o certifikaci je zabezpečena oddělením odpovědnosti a pravomocí vedoucího auditora a vedoucího certifikačního orgánu, který o výsledku certifikace rozhoduje na základě přezkoumání všech podkladů dodaných vedoucím auditorem a klientem
 • Nestrannost při provádění auditů je zajištěna tím, že CO vybírá pro provedení auditů takové auditory, kteří s certifikovanou firmou nebyli propojeni žádným komerčním závazkem. Toto auditoři také stvrzují podpisem na objednávce auditora pro daný audit a podpisem prohlášení auditora o nestranném a korektním jednání (včetně etického kodexu).
 • Osoby, které mají v auditované organizaci příbuzenské nebo důvěrné vztahy nemohou provádět certifikaci z důvodu možného ohrožení nestrannosti.
 • Vrcholové vedení CO je osobně angažované a zavázané řídit CO tak, aby byla zajištěna nestrannost. Prohlášení o nestrannosti je vedeno v dokumentu QM-QualityManual a v Politice CO.
 • Co identifikuje, analyzuje a dokumentuje možnosti vzniku konfliktu zájmů vyplývajících z provádění certifikační činnosti.
 • CO neposkytuje certifikační služby společnostem, které jsou v jakémkoliv vlastnickém vztahu s CO.
 • CO je samostaný subjekt.

Žádost o ověření platnosti certifikátu

Žádám o zaslání certifikátu ve formátu PDF a ověření informace o jeho stavu a platnosti